top of page

แม้จะเกิดมาเป็นหญิง แต่อิรวดีก็มีใจภักดีต่อแผ่นดินอังวะที่ชุบเลี้ยงเธอมาให้เติบใหญ่ เมื่อได้รับมอบหมายภาระหน้าที่เป