top of page

หากโชคชะตาสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ 
เช่นนั้นพรหมลิขิตนี้จะทำให้พลัดพรากจากเธอคนนั้นหรือเปล่า


พรหมลิขิตคือสิ่งที่กำหนดโชคชะตา
เซนริ นางกำนัลแห่งตระกูลฟูจิวาระ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเรียบง่าย 
แต่แท