top of page

อยากจะบอกว่ารวมเรื่องสั้น Oneshot เล่มนี้ของ pamut เป็นหนังสืออีกเล่มที่สะพานภูมิใจนำเสนอและภูมิใจที่ได้จัดพิมพ์ค่ะ เป็นรวมเรื่องสั้นที่ผู้เขียนเขียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงด้วยกัน หลากหลายเรื่องราว หลากหลายตัวละคร 


บ้างเ